Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: Časť parcely C-KN č. 189/1 (zastavané plochy a nádvoria) vo výmere 5,1 m2, na ktorej je umiestnené reklamné zariadenie typu „billboard“ nachádzajúci sa na autobusovej stanici do nájmu v prospech spoločnosti GRYF media, s.r.o so sídlom Pažite 56, Žilina - Bytčica na obdobie 3 rokov za cenu 331,93 €/rok bez DPH.

09.09.2016