Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: Časť parcely C-KN č. 9/7 (evidovanej v liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky) a C-KN č. 9/8 (neevidovanej v liste vlastníctva, vlastnícke právo evidované v liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky k parc. E-KN č. 124) v celkovej výmere cca 84 m2 do výlučného vlastníctva Ľuboša Karaka (bytom ul. A. Hlinku č. 459/10, 972 71 Nováky) za cenu 27,24 Eur/m2 stanovenej v zmysle znaleckého posudku Ing. Hamáčka č. 170/2011 v súlade s uznesením MsZ č. 488/2014 z dôvodu susediacich nehnuteľností k pôvodne odpredaným parcelám 9/22 a 9/23 za účelom realizácie „Centra obchodu a služieb“ z roku 2014 v prospech žiadateľa.

09.09.2016
Úplné znenie na stiahnutie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 20.03.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Sociálna a zdravotná komisia 29.03.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA