Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: Časť parcely C-KN č. 9/7 (evidovanej v liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky) a C-KN č. 9/8 (neevidovanej v liste vlastníctva, vlastnícke právo evidované v liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky k parc. E-KN č. 124) v celkovej výmere cca 84 m2 do výlučného vlastníctva Ľuboša Karaka (bytom ul. A. Hlinku č. 459/10, 972 71 Nováky) za cenu 27,24 Eur/m2 stanovenej v zmysle znaleckého posudku Ing. Hamáčka č. 170/2011 v súlade s uznesením MsZ č. 488/2014 z dôvodu susediacich nehnuteľností k pôvodne odpredaným parcelám 9/22 a 9/23 za účelom realizácie „Centra obchodu a služieb“ z roku 2014 v prospech žiadateľa.

09.09.2016