Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok: Časť parcely C-KN č. 162/1 (evidovanej v liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky ako ostatné plochy) vo výmere cca 3 m2 do nájmu v prospech spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z bytového domu č. 99/13 na ul. Štúrovej v Novákoch v zastúpení p. Ivanom Hvojníkom na obdobie 20 rokov za cenu 1,- €.

09.09.2016