Zverejnenie zámeru prenechať nehnuteľný majetok mesta Nováky

Úplné znenie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenechať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Nováky - a to stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa v meste Nováky, za účelom umiestnenia jednotného navigačného systému..... 16.05.2017