Stanovenie harmonogramu vývozu objemných odpadov z veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016

V zmysle zákona č. 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 1/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavbnými odpadmi v znení platných prepisov, stanovuje na rok 2016 primátor mesta RNDr. Daniel Daniš nasledovný harmonogram vývozu objemných odpadov z veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len VOK):

1) vývoz : 29.03.2016 - 22.04.2016 - 50 kusov
2) vývoz : 20.05.2016 - 24.06.2016 - 35 kusov
1) vývoz : 25.08.2016 - 21.10.2016 - 70 kusov
Spolu : 155 kusov


04.02.2016
Úplné znenie dokumentu
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA