DERATIZÁCIA

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že v dňoch od 26. apríla 2019 do 30. apríla 2019 v čase od 8.00 h do 17.00 h bude vykonávať deratizáciu kanalizačnej sústavy prostredníctvom firmy TODEX REAL s. r. o. Zvolen.25.04.2019
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie pre povolenie užívania stavby
"Obnova bytového domu Štúrova 103/2, 4, Nováky"Žiadateľ: BENET s. r. o.Termín zverejnenia: 3.3.2023 – 17.3.2023 ...
Zverejnené: 03.03.2023
Správa z kontroly použitia dotácií poskytnutých mestom Nováky v roku 2022
Správa z kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Nováky formou dotácií podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2020 v roku 2022 ...
Zverejnené: 01.03.2023
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Marec 2023
Oznamujeme Vám, že v dňoch 3.3.2023, 8.3.2023 a 10.3.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu ...
Zverejnené: 24.02.2023
OZNAM- triedenie odpadu
Mestský úrad v Novákoch a spoločnosť Vepos Nováky oznamujú občanom , že plasty, kovy a tetrapaky  sa zbierajú ako jedna zložka. V rodinných domoch to bude do žltých  vriec. Pri bytových domoch môžu občania používať  na triedenie týchto troch zložiek 1100 ...
Zverejnené: 15.02.2023
Verejná vyhláška- Odsávanie haly prevádzkovej budovy
Mesto Nováky v zmysle § 65g ods. 3 zákona oznamuje, že dokumentácia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Odsávanie haly prevádzkovej budovy" je zverejnená na webovom sídle mesta a taktiež je možné do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Novákoch, odd. ...
Zverejnené: 08.02.2023
Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie pre povolenie užívania stavby
"Obnova bytového domu Štúrova 102/6, 8, Nováky"Žiadateľ: BENET s. r. o.Termín zverejnenia: 3.3.2023 – 17.3.2023 ...
Zverejnené: 03.03.2023
Pietna spomienka
Mesto Nováky a Zbor pre občianske záležitosti Vás pri príležitosti 16. výročia tragickej udalostivo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky pozývajú na pietnu spomienku venovanú obetiam.Miesto konania:  Park Š. MoyzesaDátum a čas konania: 02. marca 2023 o 16,00 h ...
Zverejnené: 01.03.2023
Zasadnutie Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky
Zasadnutie Kooperačnej rady územia udržateľného mestského rozvoja Prievidza – Nováky  Dňa 23.02.2023 sa v Prievidzi uskutoční Zasadnutie Kooperačnej rady UMR č. 1/2023. Územie udržateľného mestského rozvoja ("UMR") je územie jadrového mesta a obcí jeho zázemia. Je nástrojom na podporu riešenia spoločných výziev, vrátane využitia ...
Zverejnené: 22.02.2023
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Branislav Adamec, zvoláva  zasadnutie MsZ Nováky na deň 20. februára 2023 (t.j. pondelok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.Zasadnutie je verejné, občania ...
Zverejnené: 15.02.2023
OZNAM-Malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Mesto Nováky oznamuje právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia v k. ú. Nováky, že sú povinní oznámiť v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, ...
Zverejnené: 03.02.2023
Verejná výhláška - Kolaudačné rozhodnutie pre povolenie užívania stavby
"Bytový dom - zateplenie obvodového plášťa, ul. Svätoplukova 94"Žiadateľ: BENET s. r. o.Termín zverejnenia: 3.3.2023 – 17.3.2023 ...
Zverejnené: 03.03.2023
Verejná vyhláška - žiadosť o stavebné povolenie na stavbu : " IBV Martinovská, Nováky- SO 02 Komunikácie a spevnené plochy "
VAŠA s r. o., A. Hlinku 86, 972 71 Nováky požiadal dňa 11.11.2020 na Meste Nováky, ako príslušnom špeciálnom stavebnom úrade v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych úprav ...
Zverejnené: 25.02.2023
Overovania kvalifikácií v SR, v sektore chémia a farmácia
FOTO: Overovania kvalifikácií v SR, v sektore chémia a farmácia
SOŠ Nováky je COVP v technickej a aplikovanej chémii a na základe toho od septembra 2022 aj autorizovanou inštitúciou v systéme overovania kvalifikácií v SR, v sektore chémia a farmácia. v januári 2023 sa už uskutočnila aj prvá skúška SOK, ...
Zverejnené: 20.02.2023
Oznam o znížení nákladov na elektrickú energiu
Mesto Nováky oznamuje, že v súvislosti so snahou znížiť náklady na elektrickú energiu, začne v najbližších dňoch s optimalizáciou svietivosti a efektívneho využitia verejného osvetlenia v našom meste. ...
Zverejnené: 13.02.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme občanom, že dňa 09. 02. 2023 v čase od 8.30 do 12.30 hod.  a dňa 10.02.2023 v čase od 8.00 do 15.00 hod. bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej ...
Zverejnené: 31.01.2023
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA