Prenájom nebytových priestorov

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk priameho nájmu č. 6/2017

...

Výzva na predkladanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 06/2017

Výzva na predkladanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 06/2017 ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. ...

Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2017

Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2017. ...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk priameho nájmu č. 4/2017.

...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetkuobcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory apozemky vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetkuobcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory vovlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. ...

Výzva na podávanie ponúk nájomného

Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 04/2017. ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...