Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 22. novembra 2021 o 17,00hod.

Primátor mesta Nováky

Ing. Dušan Šimka

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky

na 22. novembra 2021 (pondelok) o 17,00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta
  3. Oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt vodozádržných opatrení – park v okolí kostola
  4. Aktualizácia uznesenia MsZ č. 648/2021 zo dňa 28.09.2021 a zrušenie uznesenia MsZ č. 649/2021 zo dňa 28.09.2021
  5. Zriadenie budúceho vecného bremena NN prípojka k elektrickej nabíjacej stanici pre elektrické autá TSK
  6. Záver

 

 

 

 

Materiál uvedú:

K bodu 2                                            primátor mesta                                  

K bodu 3, 4, 5                                    vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

 

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.

    

 16.11.2021
Pozvánka a program
StVPS - zatvorené zákaznícke centrá
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID - 19 oznamuje, že do odvolania ...
Zverejnené: 12.03.2020
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania o zmene stavby a pozvanie na ústne rokovanie a miestne šetrenie
Žiadatelia: PRIEMSTAV STAVEBNÁ a. s., M. R. Štefánika 116, 972 71 Nováky podali dňa 30.01.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby: "Prestavba časti slobodárne ...
Zverejnené: 06.03.2020
OZNÁMENIE O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA KALENDÁRNY ROK 2019
V súlade s § 4 ods. 6) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
Zverejnené: 27.02.2020
OZNAM-malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Malé zdroje znečisťovania ovzdušia Mesto Nováky oznamuje právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia v k. ú. Nováky, že sú povinní oznámiť v zmysle zákona č. ...
Zverejnené: 07.02.2020
Odstránenie a okliesnenie nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením
Pri kontrole vedenia VN 259 v k. ú. Nováky bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod daným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku. Spoločnosť Platan Zvolen na základe splnomocnenia Stredoslovenskej distribučnej, a. s. vyzýva ...
Zverejnené: 04.02.2020
Mesto Nováky prijíma preventívne opatrenia
Primátor mesta Nováky žiada občanov z dôvodu prevencie proti šíreniu vírusového ochorenia koronavírus, aby v prípade, že nie je nutná návšteva Mestského úradu, si vybavili svoje požiadavky telefonicky alebo elektronicky. Kontakty sú uvedené na webovom sídle mesta: https://www.novaky.sk/msu/25/OddeleniaĎalej MsÚ ...
Zverejnené: 10.03.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 12.03.2020 od 06:15 do 15:55
Zverejnené: 02.03.2020
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Marec 2020
Oznamujeme Vám, že v dňoch 05.-06.03. 2020, 19. -20.03.2020, 26.-27.03. 2020 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 25.02.2020
Oznam - presuny kancelárií na mestskom úrade
Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry došlo k presunom kancelárií na mestskom úrade nasledovne:- pracovníčky ekonomického oddelenia za daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálny odpad majú kanceláriu ...
Zverejnené: 06.02.2020
VTÁČIA CHRÍPKA- OPATRENIA
Vtáčia chrípka - opatreniaRegionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len "RVPS Prievidza") nariaďuje právnickým a fyzickým osobám opatrenia na základe zistenia a potvrdenia vtáčej chrípky v ZOO v Bojniciach, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.Za týmto účelom RVPS ...
Zverejnené: 31.01.2020
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA