Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

Výdavky rozpočtu
Príjmy rozpočtu
Príjmy 12/2016
Čerpanie 12/2016
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období.

23.01.2017