Verejná vyhláška - stavebńé povolenie: Richard Pišťánek, č. 395, 972 11 Poruba Róbert Matiaško, Ul. 1. mája 876/12, 972 01 Bojnice

Verejná vyhláška

Žiadatelia : Richard Pišťánek, č. 395, 972 11 Poruba
Róbert Matiaško, Ul. 1. mája 876/12, 972 01 Bojnice
v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting s r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice
podali dňa 21.10.2020 na Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: " Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom- SO- 03 Komunikácia a spevnené plochy ” , umiestnenú na pozemkoch parc. č. podľa C-KN 266/1 a 266/31, katastr. územie Nováky.15.02.2021