Všeobecne záväzné nariadenia

Platné Na pripomienkovanie Neplatné
VZN 0/2024
Návrh VZN o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nováky na povinné predprimárne vzdelávanie
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2024
Návrh VZN o záväznej časti Územného plánu mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2024
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcvo detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o miestnych daniach
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2023
Návrh VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia na území mesta Nováky.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2022
Návrh VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia na území mesta Nováky.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2022
Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2021
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 8/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 3/2020
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2021
Návrh VZN, ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2021
Návrh VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2021
Návrh VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2021
Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2020
Návrh VZN, o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2020
Návrh VZN, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 8/2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2020
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2020
Návrh VZN o určení výšky príspevku od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia na území mesta Nováky. Pripomienky do 15. 04. 2020
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2020
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Nováky. Pripomienky do 20. 04. 2020.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území mesta Nováky. Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach.Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov. Pripomienky do 16.09.2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch.Pripomienky do 14. 06. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole v Novákoch, v Základnej umeleckej škole v Novákoch, v Centre voľného času v Novákoch, v Školskom klube pre deti pri Základnej škole v Novákoch, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 14. 06. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 25. 04. 201
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Pripomienky do 25. 04. 2019
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky. Pripomienky do 25. 04. 2019
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2018
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015, Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Pripomienky do 22.10.2018.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2018
Návrh VZN k územnému plánu mesta, zmeny a doplnky č. 6. Pripomienky do 15.02.2018
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2018
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 12/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. Pripomienky do 15.02.2018.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole v Novákoch, v Základnej umeleckej škole v Novákoch, v Centre voľného času v Novákoch, v Školskom klube pre deti pri Základnej škole v Novákoch, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 12.12.2017.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
Návrh VZN mesta Nováky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 20.09.2017.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Pripomienky do 22.06.2017.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Pripomienky do 22.02.2017.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
Návrh VZN o podmienkach pri prenájme a financovaní Futbalového štadióna v Novákoch. Pripomienky do 22.02.2017
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2016
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Pripomienky do 15.12.2016
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2016
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2016
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA