Všeobecne záväzné nariadenia mesta

Platné Na pripomienkovanie Neplatné
VZN Stiahni
VZN 0/2019
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území mesta Nováky. Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach.Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pripomienky do 22. 11. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Nováky
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov. Pripomienky do 16.09.2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch.Pripomienky do 14. 06. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole v Novákoch, v Základnej umeleckej škole v Novákoch, v Centre voľného času v Novákoch, v Školskom klube pre deti pri Základnej škole v Novákoch, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 14. 06. 2019.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 25. 04. 201
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Pripomienky do 25. 04. 2019
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2019
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Nováky. Pripomienky do 25. 04. 2019
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2018
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015, Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Pripomienky do 22.10.2018.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2018
Návrh VZN k územnému plánu mesta, zmeny a doplnky č. 6. Pripomienky do 15.02.2018
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2018
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 12/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. Pripomienky do 15.02.2018.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
VZN o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole v Novákoch, v Základnej umeleckej škole v Novákoch, v Centre voľného času v Novákoch, v Školskom klube pre deti pri Základnej škole v Novákoch, v Školskej jedálni pri Materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 12.12.2017.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
Návrh VZN mesta Nováky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri materskej škole a Základnej škole v Novákoch. Pripomienky do 20.09.2017.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Pripomienky do 22.06.2017.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nováky. Pripomienky do 22.02.2017.
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2017
Návrh VZN o podmienkach pri prenájme a financovaní Futbalového štadióna v Novákoch. Pripomienky do 22.02.2017
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2016
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 4/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. Pripomienky do 15.12.2016
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2016
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nováky č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do:
VZN 0/2016
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 10/2015 o miestnych daniach
Schválené: | Vyhlásené: | Účinné: | Platné do: