Sociálne oddelenie

poskytuje a zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, vydáva a vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (domáca opatrovateľská služba, zariadenia pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnej pomoci zabezpečuje agendu opatrovateľskej služby v bytoch občanov, vykonáva terénnu sociálnu prácu, a to: prácu, ktorá predchádza rozhodnutiu o spôsobe riešenia prípadu a kontrolu u občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, sleduje účel, kvalitu a rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby, vykonáva sociálny prieskum a zhotovuje sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu pripravuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, spolupracuje s personálnym úsekom obcí vo veciach prijímania opatrovateliek do pracovného pomeru, spolupracuje s ďalšími štátnymi orgánmi, organizáciami, obcami, občianskymi iniciatívami a ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej pomoci rieši sťažnosti, pripomienky a podnety zamerané na poskytovanie opatrovateľskej služby
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie