Oddelenia

Sociálne oddelenie

Úradné hodiny
Pondelok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok nestránkový - -
Piatok 7.30 - 12.00 -
poskytuje a zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, vydáva a vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (domáca opatrovateľská služba, zariadenia pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnej pomoci zabezpečuje agendu opatrovateľskej služby v bytoch občanov, vykonáva terénnu sociálnu prácu, a to: prácu, ktorá predchádza rozhodnutiu o spôsobe riešenia prípadu a kontrolu u občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, sleduje účel, kvalitu a rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby, vykonáva sociálny prieskum a zhotovuje sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu pripravuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, spolupracuje s personálnym úsekom obcí vo veciach prijímania opatrovateliek do pracovného pomeru, spolupracuje s ďalšími štátnymi orgánmi, organizáciami, obcami, občianskymi iniciatívami a ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej pomoci rieši sťažnosti, pripomienky a podnety zamerané na poskytovanie opatrovateľskej služby
referentka pre výkon administratívno-správnej agen dy pre opatrovateľskú službu pre obce: Diviacka Nová Ves,Diviaky nad Nitricou,Kostolná Ves, Seč, Dlžín, Rudnianska Lehota, Liešťany, Nevidzany,Temeš, Valaská Belá, Čavoj,Nitrica, Nitrianske Sučany, Dolné Vestenice, Horné Vestenice
Mgr. Budajová Romana
421 905 486 689 Email
referentka pre výkon administratívno-správnej agendy pre opatrovateľskú službu pre obce: Nováky, Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany,Horná Ves Radobica Podhradie
Mgr. Šimková Renáta
421 905 486 678 Email
Stavebné oddelenie
Sociálne oddelenie
Školstvo
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA