Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.06.2019, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
• časť z parc. reg. C-KN č. 485 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 218 m2, vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1), v prospech Valérie Oršulovej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 66/18 (zastupujúcej vlastníkov bytového domu súp. č. 66) na obdobie 20 rokov za cenu 1 €, za účelom zrealizovania prístupového chodníka zo zámkovej dlažby k bytovému domu súp. č. 66 kolmo na vchod, na náklady žiadateľa za dodržania podmienok vyplývajúcich zo stavebného zákona.04.06.2019
Úplne znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA