Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu

Úplne znenie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.06.2019, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
• časť z parc. reg. C-KN č. 485 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 218 m2, vlastnícky evidovaná v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 1), v prospech Valérie Oršulovej, bytom 972 71 Nováky, Chemikov 66/18 (zastupujúcej vlastníkov bytového domu súp. č. 66) na obdobie 20 rokov za cenu 1 €, za účelom zrealizovania prístupového chodníka zo zámkovej dlažby k bytovému domu súp. č. 66 kolmo na vchod, na náklady žiadateľa za dodržania podmienok vyplývajúcich zo stavebného zákona.04.06.2019