Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 573/2021 zo dňa 20. 05. 2021, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

časť parcely reg. C-KN č. 5227 o výmere 800 m2 (evidovanej na LV č. 4759 pre k. ú. Nováky ako ostatná plocha o výmere 5 963 m2 , v prospech Mesta Nováky) nachádzajúcej sa v časti mesta Laskár, v prospech Jozefa Dobrovolného, trvale bytom 972 17 Kanianka, Nová 20/5, na dobu päť rokov s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 80,00 €/5 rokov, z dôvodu zriadenia záhrady na pozemku pôvodne patriacemu rodičom žiadateľa, čím sa zabezpečuje údržba zelene na pozemku mesta; za podmienky nerealizovať žiadnu stavbu na danom pozemku s výnimkou oplotenia.

Dôvodom zámeru prenechania majetku mesta do nájmu:

zriadenie záhrady na pozemku pôvodne patriacemu rodičom žiadateľa, čím sa zabezpečuje údržba zelene na pozemku mesta.

 02.06.2021
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA