Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 573/2021 zo dňa 20. 05. 2021, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

časť parcely reg. C-KN č. 5227 o výmere 800 m2 (evidovanej na LV č. 4759 pre k. ú. Nováky ako ostatná plocha o výmere 5 963 m2 , v prospech Mesta Nováky) nachádzajúcej sa v časti mesta Laskár, v prospech Jozefa Dobrovolného, trvale bytom 972 17 Kanianka, Nová 20/5, na dobu päť rokov s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 80,00 €/5 rokov, z dôvodu zriadenia záhrady na pozemku pôvodne patriacemu rodičom žiadateľa, čím sa zabezpečuje údržba zelene na pozemku mesta; za podmienky nerealizovať žiadnu stavbu na danom pozemku s výnimkou oplotenia.

Dôvodom zámeru prenechania majetku mesta do nájmu:

zriadenie záhrady na pozemku pôvodne patriacemu rodičom žiadateľa, čím sa zabezpečuje údržba zelene na pozemku mesta.

 02.06.2021