Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 582/2021 zo dňa 20.05.2021, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

nebytový priestor – garáž s evidenčným číslom 207 na Nám. SNP v Novákoch nachádzajúci sa na parcele registra C KN č. 1657/7 k. ú. Nováky (evidovanej na liste vlastníctva č. 1 v prospech Mesta Nováky) za účelom garážovania motorového vozidla v prospech Michaely Oršulovej, Duklianska 730/6, Nováky na dobu určitú od 01.06.2021 do 31.05.2026, t. j. na obdobie 5 rokov, prenajímaná plocha 21 m2 , cena nájmu 25,30 € / mesačne, za uplatnenia podmienky výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného záujmu mesta.

Dôvodom zámeru prenechania majetku mesta do nájmu:

je zachovať v predmete nájmu i naďalej garážovanie motorového vozidla.02.06.2021