Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 591/2021 zo dňa 20.05.2021, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:

nebytové priestory v objekte Polikliniky na ul. Matice slovenskej 960/3 v Novákoch nachádzajúce sa na II. poschodí objektu za účelom zachovania prevádzky neštátneho zdravotníckeho zariadenia : interné oddelenie v prospech MUDr. Aleny Petrovej, interný lekár, Matice slovenskej 960, 972 71 Nováky, IČO: 35 664 363 na dobu určitú od 01.07.2021 do 30.06.2026, t. j. na 5 rokov, prenajímaná plocha 58,58 m2 , cena nájmu 21,58 € za 1m2 podlahovej plochy nebytového priestoru ročne, t. j. 105,35 € / mesačne, za uplatnenia podmienky výpovede zo zmluvy z dôvodu verejného záujmu mesta.

Dôvodom zámeru prenechania majetku mesta do nájmu:

je zachovať v predmete nájmu i naďalej prevádzku neštátneho zdravotníckeho zariadenia : interné oddelenie.02.06.2021