Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 620/2021 zo dňa 29. 06. 2021, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
• časť parcely reg. C-KN č. 5227 o výmere 800 m2 (evidovanej na LV č. 4759 pre k. ú. Nováky ako ostatná plocha o výmere 5 963 m2, v prospech Mesta Nováky) nachádzajúcej sa v časti mesta Laskár, v prospech Rastislava Mráza, trvale bytom 972 71 Nováky, Chalúpkova 1482/15, na dobu päť rokov s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 20,00 €/rok, z dôvodu chovu včiel na pozemku pôvodne patriacemu rodičom žiadateľa, čím sa zabezpečuje údržba zelene na pozemku mesta; za podmienky vyznačenia predmetnej časti pozemku v teréne a za splnenia podmienky nerealizovať žiadnu stavbu na danom pozemku s výnimkou oplotenia.

Dôvodom zámeru prenechania majetku mesta do nájmu je:
• chov včiel na pozemku pôvodne patriacemu rodičom žiadateľa, čím sa zabezpečuje údržba zelene na pozemku mesta.19.07.2021