Vyhlásenia OVS - pozemky za kúriou 2022

Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta

v y h l a s u j e

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam – k pozemkom nachádzajúcim sa na Námestí SNP v Novákoch, za budovou kúrie, a to pozemkov parc. reg. C-KN č. 51/1, parc. reg. C-KN č. 51/2 a parc. reg. C-KN č. 51/4, všetky evidované v liste vlastníctva č. 1 pre k. ú. Nováky, v prospech Mesta Nováky:

Úplné znenie OVS v prílohe24.06.2022
OVS - úplné znenie
1
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA