Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa- M. Šišmiš

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 882/2022 zo dňa 25.07.2022, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:

• časť z parc. reg. E-KN č. 178 - vodná plocha o celkovej výmere 2 558m2 , (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 3070, vo vlastníctve Mesta Nováky), a to o výmere cca 50 m2 , z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemku tvoriaceho prístup k budove - opravovňa obuvi a výroba kľúčov súp. č. 191 a k rodinnému domu súp. č. 192, obe vo vlastníctve žiadateľov (evidované na LV č. 772), a to od potoka Lehôtka,

- v prospech Milana Šišmiša a manž., obaja trvale bytom 972 71 Nováky, Námestie SNP 192/49, za cenu 5 €/m2 ,

- odpredaj sa môže schváliť až za podmienky zamerania predmetnej časti pozemku geometrickým plánom na náklady žiadateľov.

Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku tvoriaceho prístup k budove - opravovňa obuvi a výroba kľúčov súp. č. 191 a k rodinnému domu súp. č. 192, obe vo vlastníctve žiadateľov (evidované na LV č. 772), a to od potoka Lehôtka.12.08.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 18.08.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA