Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa - R. Kováčik

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 883/2022 zo dňa 25.07.2022, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok:

• časť z parc. reg. E-KN č. 288 - ostatná plocha o celkovej výmere 19 m2 (evidovanej v k. ú. Nováky, v LV č. 3070, vo vlastníctve Mesta Nováky) zameranej Geometrickým plánom č. 268/2021 zo dňa 05.11.2021 ako parc. reg. C-KN č. 672/1 – orná pôda o výmere 9 m2 , k. ú. Nováky,

- v prospech Ing. Radovana Kováčika, trvale bytom 972 46 Čereňany, Uhlištná 255/13, za cenu 5 €/m2 ,

- z dôvodu vyriešenia prístupu k budúcej výstavbe rodinného domu na parc. reg. C-KN č. 670/2 (prístup cez parc. reg. C-KN č. 672/4, obe vo vlastníctve žiadateľa, evidované na LV č. 6240, ktorá susedí s prevádzanou mestskou parcelou), na ul. Šoltésovej.

Dôvodom zámeru odpredaja majetku mesta podľa ustanovenia § 9a ods. (8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je vyriešenie prístupu k budúcej výstavbe rodinného domu na parc. reg. C-KN č. 670/2 (prístup cez parc. reg. C-KN č. 672/4, obe vo vlastníctve žiadateľa, evidované na LV č. 6240, ktorá susedí s prevádzanou mestskou parcelou), na ul. Šoltésovej.12.08.2022
Úplné znenie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 24.05.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA