VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU - GARÁŽ č. 04/2016

Úplné znenie na stiahnutie
Predmet priameho nájmu - Garáž evidenčné číslo 206 nachádzajúca sa na Nám. SNP, 972 71 Nováky, postavená na parc. reg. CKN č. 1657/7 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na prenájom je 21 m2.

08.04.2016