Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Zámer na stiahnutie
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: časť z parcely reg. EKN č. 728 - ostatné plochy, vedenej na Liste vlastníctva č. 3070, k. ú. Nováky, a to o výmere cca 65 m2 , do podielového spoluvlastníctva žiadateľov:

09.06.2016