Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie na stiahnutie

Mesto Nováky má zámer previesť nehnuteľný majetok formou:

• Zámeny časti parcely reg. C KN č. 7/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere cca 21 m2, z majetku mesta evidovanej v liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nováky, v prospech Mesta Nováky, za parcelu reg. C KN č. 7/3 – ostatné plochy, o výmere 21 m2, evidovanej v prospech Heleny Karakovej, trvale bytom 972 71 Nováky, A. Hlinku 459/10, v liste vlastníctva č. 4345, k. ú. Nováky, a to po vyhotovení geometrického plánu na zameranie časti parcely reg. C KN č. 7/1 vlastníkom parc. reg. C KN č. 7/3. Prípadný rozdiel vo výmerach sa doplatí.10.09.2018