Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky má zámer previesť nehnuteľný majetok formou:

• Zámeny časti parcely reg. C KN č. 7/1 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere cca 21 m2, z majetku mesta evidovanej v liste vlastníctva č. 1, k. ú. Nováky, v prospech Mesta Nováky, za parcelu reg. C KN č. 7/3 – ostatné plochy, o výmere 21 m2, evidovanej v prospech Heleny Karakovej, trvale bytom 972 71 Nováky, A. Hlinku 459/10, v liste vlastníctva č. 4345, k. ú. Nováky, a to po vyhotovení geometrického plánu na zameranie časti parcely reg. C KN č. 7/1 vlastníkom parc. reg. C KN č. 7/3. Prípadný rozdiel vo výmerach sa doplatí.10.09.2018
Úplné znenie na stiahnutie
123456...
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.05.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 07.06.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA