Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva neh. majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 81/2019 zo dňa 30.04.2019, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.17.05.2019