Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Zámer na stiahnutie
Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: pozemok parc. reg. C KN č. 81/6 - ostatné plochy o výmere 488m2

05.11.2015