Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Nováky

Úplné znenie zámeru
Mesto Nováky týmto zverejňuje zámer prnajať nehnuteľlný majetok vo vlastníctve mesta Nováky - a to stĺpy verejného osvetlenia nachádzajúce sa v meste Nováky za účelom umiestnenia reklamných zariadení.

21.12.2015