Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 22. novembra 2021 o 17,00hod.

Primátor mesta Nováky

Ing. Dušan Šimka

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky

na 22. novembra 2021 (pondelok) o 17,00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta
  3. Oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt vodozádržných opatrení – park v okolí kostola
  4. Aktualizácia uznesenia MsZ č. 648/2021 zo dňa 28.09.2021 a zrušenie uznesenia MsZ č. 649/2021 zo dňa 28.09.2021
  5. Zriadenie budúceho vecného bremena NN prípojka k elektrickej nabíjacej stanici pre elektrické autá TSK
  6. Záver

 

 

 

 

Materiál uvedú:

K bodu 2                                            primátor mesta                                  

K bodu 3, 4, 5                                    vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

 

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.

    

 16.11.2021
Pozvánka a program
Oznam pre záujemcov o duálne vzdelávanie v Strednej odbornej škole Nováky
Oznamujeme žiakom 9. ročníkov ZŠ, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie: - vo firme ZKW Slovakia Krušovce v odboroch technik spracovania plastova mechanik-mechatronik, - vo firme VUP Prievidza v odbore technik pre chemický a farmaceutický priemysel,aby sa prihlásili telefonicky na čísle 0901918322 u Ing. Holbayovej, ...
Zverejnené: 22.04.2020
Kolaudačné rozhodnutie_Anton Karak
Anton Karak, Krátka 82/4, 972 71 Nováky, podal dňa 25. 02. 2020 na Meste Nováky ako príslušnom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby : " Záhradná chatka " umiestnenej na parc. č. 2121/1 (podľa GP č. 10/2020 parc. ...
Zverejnené: 20.04.2020
INFORMÁCIA PRE RODIČOV -školská spôsobilosť-pripravenosť dieťaťa na školu
Zverejnené: 08.04.2020
PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY
Výchovná poradkyňa základnej školy oznamuje všetkým rodičom, že prihlášky žiakov 9. ročníka na stredné školy môžu vhodiť do schránky na schodišti pri vstupe do budovy Základnej školy na Pribinovej ulici 123/9. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti nie je ...
Zverejnené: 07.04.2020
POZOR NA PODVODY V TIENI KORONAVÍRUSU: Podvodníci sa zamerali na dôchodcov
V posledných týždňoch sme zaznamenali oznámenia o pokusoch podvodníkov vyťažiť z mimoriadnej situácie a hyenisticky sa priživiť najmä na dôchodcoch. Obeťou môže byť ktokoľvek z nás, prosíme vás upozornite na to svojich rodičov, starých rodičov a susedov, ktorí Facebook nepoužívajú.V spolupráci s Prevencia kriminality ...
Zverejnené: 04.04.2020
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA