Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 22. novembra 2021 o 17,00hod.

Primátor mesta Nováky

Ing. Dušan Šimka

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky

na 22. novembra 2021 (pondelok) o 17,00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta
  3. Oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt vodozádržných opatrení – park v okolí kostola
  4. Aktualizácia uznesenia MsZ č. 648/2021 zo dňa 28.09.2021 a zrušenie uznesenia MsZ č. 649/2021 zo dňa 28.09.2021
  5. Zriadenie budúceho vecného bremena NN prípojka k elektrickej nabíjacej stanici pre elektrické autá TSK
  6. Záver

 

 

 

 

Materiál uvedú:

K bodu 2                                            primátor mesta                                  

K bodu 3, 4, 5                                    vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

 

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.

    

 16.11.2021
Pozvánka a program
Výzva na doplnenie žiadosti, prerušenie vodoprávneho konania_R O Z H O D N U T I E
Zverejnené: 26.09.2019
Novácky jarmok 2019
FOTO: Novácky jarmok 2019
Záujemcom o účasť na tohtoročnom Nováckom jarmoku oznamujeme, že sa uskutoční v termíne 15. – 16. novembra 2019. Prihlášky môžete posielať poštou, alebo emailom na adresu: kultura@novaky.sk, príp. peter.paulik@novaky.sk. Informácie o podmienkach a obsadenosti Vám poskytneme na tel. čísle 0918 ...
Zverejnené: 09.09.2019
ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvovna životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostrediepodľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správestarostlivosti ...
Zverejnené: 05.09.2019
Rozhodnutie- Lelovský dvor-prestavba, prístavba a novostavba
Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona odst.1 zákona č. 50/1976 Z0. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych úprav a čl. I. § 5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o ...
Zverejnené: 02.09.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac September 2019
Oznamujeme Vám, že v dňoch 5.-6. 9., 12.-13. 9., 19.-20. 9. a 26.-27. 9. 2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 26.08.2019
Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na opílenie stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (ďalej HBP, a.s.), ako prevádzkovateľ miestnejsústavy na distribúciu elektrickej energie, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebosprávcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností v intraviláne k.ú. Nováky, na ktorých sanachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe HBP, a.s. na ...
Zverejnené: 23.09.2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.09.2019, týmto zverejňuje zámer predaja ...
Zverejnené: 05.09.2019
CYKLOPOTULKY: NOVÁKY – BOJNICE
Vážení občania,Česká televízia v spolupráci so Slovenskou televíziou nahrávali v našom meste a taktiež v meste Bojnice reláciu "CYKLOPOTULKY: NOVÁKY – BOJNICE", ktorú môžete vidieť vo vysielaní RTVS 2 v premiére v sobotu 14. septembra o 9:10 h. Reprízy budú odvysielané v nedeľu 15. ...
Zverejnené: 04.09.2019
Káblová televízia
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že od 02. 09. 2019 preberá správu káblovej televízie v našom meste spoločnosť Kabeltelsat, s. r. o., ako ste boli informovaní listom od uvedenej spoločnosti. Taktiež upozorňuje, aby ste si dňa 02. 09. ...
Zverejnené: 27.08.2019
Plánované prerušenie dodávky tepla - 29. 08. 2019
Oznámenie o plánovanom prerušení dodávky teplaBENET, s.r.o. Nováky ako dodávateľ tepla Vám oznamuje, že z dôvodu celopodnikovej odstávky tepla v spoločnosti Fortischem a.s. bude dňa 29.8.2019 od 6:00 do 20:00 prerušená dodávka tepla na ohrev TÚV v časti mesta NCHZ kolónia v Novákoch. ...
Zverejnené: 19.08.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA