Nováky – rozvoj energetických služieb

Mesto Nováky potrebuje prijať energetické opatrenia prostredníctvom poskytnutia energetických služieb, ktoré by umožnili zníženie energetickej náročnosti budov.

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby.

Úspešná realizácia projektu bude viesť k pozitívnym environmentálnym prínosom.
Po realizácii navrhovaných opatrení z energetického auditu sa dosiahne zníženie spotreby energie v meste Nováky, znížia sa náklady na opravy, údržbu a energie. Zároveň dôjde k zhodnoteniu stavebných objektov ako takých.

Cieľom rojektu je zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Názov riadiaceho orgánu (RO): Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.op-kzp.sk   www.siea.sk    www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Doba realizácie:                   10/2021     12/2022

Zazmluvnená výška NFP:      30 523,50 eur

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou19.01.2022
Plagát. Nováky - rozvoj energetických služieb.
12
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 25.05.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 22.03.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 16.05.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY