Kontakt

Sociálne oddelenie

Úradné hodiny
Pondelok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 13.00 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok nestránkový - -
Piatok 7.30 - 12.00 -
poskytuje a zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, vydáva a vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (domáca opatrovateľská služba, zariadenia pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár), v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnej pomoci zabezpečuje agendu opatrovateľskej služby v bytoch občanov, vykonáva terénnu sociálnu prácu, a to: prácu, ktorá predchádza rozhodnutiu o spôsobe riešenia prípadu a kontrolu u občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, sleduje účel, kvalitu a rozsah poskytovanej opatrovateľskej služby, vykonáva sociálny prieskum a zhotovuje sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu pripravuje rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, spolupracuje s personálnym úsekom obcí vo veciach prijímania opatrovateliek do pracovného pomeru, spolupracuje s ďalšími štátnymi orgánmi, organizáciami, obcami, občianskymi iniciatívami a ďalšími subjektmi, ktoré sa podieľajú na riešení sociálnej pomoci rieši sťažnosti, pripomienky a podnety zamerané na poskytovanie opatrovateľskej služby

Mgr. Budajová Romana
421 905 486 689 Email

Mgr. Šimková Renáta
421 905 486 678 Email
Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Ekonomické oddelenie
Kancelária primátora
Stavebné oddelenie
Oddelenie vnútornej správy
Sociálne oddelenie
Školstvo
Mestská polícia Nováky
Podateľňa
Pokladňa
Matričný úrad
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA