Kontakt

Oddelenie vnútornej správy

Úradné hodiny
Pondelok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Utorok 07:15 - 11:30 12:15 - 14:45
Streda 07:15 - 11:30 12:15 - 16:45
Štvrtok Nestránkový deň - -
Piatok 07:15 - 11:30 12:15 - 12:45
Materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ
- Zabezpečovanie volieb a referend
- Záležitosti ochrany obyvateľstva (civilná, požiarna, mimoriadne situácie)
- Evidencia obyvateľstva
- Osvedčovanie podpisov a fotokópií, matričná činnosť
- Ľudské zdroje
- Vysielanie správ a oznamov v mestskom rozhlase
- Podateľňa
- Slobodný prístup k informáciám
- Evidencia žiadostí o byty

- Styk s orgánmi štátnej správy v trestnoprávnych veciach týkajúcich sa obyvateľov mesta. Vybavovanie sociálnych dávok z rozpočtu mesta a štátu v súlade so zákonom. Spoločný obecný úrad - školský úrad, sociálny referát,
- Opatrovateľská služba, Vedenie agendy - štatistické spracovanie údajov v oblasti školstva (ZŠ, CVČ, ZUŠ, MŠ), Stravovanie dôchodcov a dovoz stravy, Dotácie pre deti v hmotnej núdzi, Zabezpečovanie činnosti Klubu dôchodcov a Miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Kultúrne a spoločenské podujatia, voľnočasové organizácie (kontrola žiadostí o dotácie, čerpanie dotácií, technicko organizačné zabezpečenie komisie kultúry a vzdelávania), Športové organizácie (kontrola žiadostí o dotácie, čerpanie dotácií, technicko organizačné zabezpečenie komisie športu), Videotext TV Nováky, Kronika a pamätná kniha, Osobitný príjemca PnD, Zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Vedúca oddelenia, personálna agenda
Ing. Kmeťová Ingrid 421 46 512 1518
421 940 636 400 Email
Referent pre sociálne veci
Macharová Eva 421 46 512 1528
421 940 636 392 Email
Referent pre evidenciu obyvateľstva, pokladňa
Gajdošová Jana 421 46 512 1529
421 940 636 390 Email
Referát pre osvedčovanie podpisov a fotokópií, pokladňa
Hudecová Darina 421 46 512 1529
421 940 636 389 Email
Referent registratúry, podateľňa
Kováčová Miroslava 421 46 512 1527
421 940 636 388 Email
Referent vnútornej správy
Ing. Műllerová Lenka 421 46 512 1518
421 940 636 404 Email
Knihovníčka
Stúpalová Marta
421 940 636 403 Email
Hospodársky pracovník, upratovačka
Višňovská Mária
Údržbár - Dom kultúry
Židek Vladimír
Referent pre kultúru
Ing. Gombarčíková Lenka
421 940 636 402 Email
Vzory žiadostí a zmlúv na stiahnutie
Žiadosť-uvítanie dieťaťa Stiahni dokument
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci.docx Stiahni dokument
Žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti môjho životného jubilea.docx Stiahni dokument
Žiadosť o poskytnutie stravovania dôchodcov.docx Stiahni dokument
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu.docx Stiahni dokument
Vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 5/2020 príloha 3. 1. str. Stiahni dokument
Tabuľka vyúčtovania dotácie v zmysle VZN č. 5/2020 - príloha 3. 2. str. Stiahni dokument
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nováky - príloha č. 1 VZN č. 5/2020 Stiahni dokument
Čestné prehlásenie.odt Stiahni dokument
Splnomocnenie.odt Stiahni dokument
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nováky.odt Stiahni dokument
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nováky.docx Stiahni dokument
Čestné prehlásenie.docx Stiahni dokument
Splnomocnenie.docx Stiahni dokument
Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Ekonomické oddelenie
Kancelária primátora
Stavebné oddelenie
Oddelenie vnútornej správy
Sociálne oddelenie
Školstvo
Mestská polícia Nováky
Podateľňa
Pokladňa
Matričný úrad
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 15.02.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 29.02.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA