Ekonomické oddelenie

Evidencia majetku mesta Správa dane z nehnuteľnosti Povoľovanie hazardných hier v pôsobnosti mesta Správa miestnych daní za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje Správa miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Rozpočet Platobný styk mesta, dodávateľsko-odberateľské faktúry Vedenie účtovníctva mesta Mzdová agenda Pokladnice MsÚ
Úradné hodiny
Kontakty na oddelenie
Tlačivá miestne dane
Tlačivá komunálny odpad