Mestská polícia Nováky

zabezpečovať verejný poriadok na území mesta a spolupôsobiť pri ochrane života a zdravia občanov, spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta a občanov pred poškodením, zneužitím, odcudzením, dbať o dodržiavanie čistoty, poriadku a hygieny na verejných priestranstvách, vykonávať rozhodnutia primátora, kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a ukladať a vyberať pokuty v prípade ich porušenia a ukladá a vyberá pokuty podľa Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, priestupky: proti poriadku v správe, proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, na úseku cestného hospodárstva, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, proti verejnému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu, proti majetku, podľa osobitných predpisov (napr. niektoré ustanovenia živnostenského zákona, zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách, občianskeho zákonníka, atď.)
Kontakty na oddelenie