Zverejnenie zmeny zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 489/2020 zo dňa 09.12.2020, týmto zverejňuje zmenu zámeru budúcej zámeny nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa.17.12.2020