Nováky aktuálne
Žiadosť o zmenu č. 5 integrovaného povolenia prevádzky

Výroba propylénoxidu, výroba polyeterpolyolov, výroba amínov - podľa zákona NR SR č. 39/2013Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...

Ochodná verejná súťaž

Špecifikáciana vypracovanie ponuky na predmet súťaže: "Prevádzkovanie a servis káblovej distribučnej siete (KDS) v meste Nováky s kompletnou správou zákazníkov" ...

Oznámenie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu od navrhovateľa Fortischem, a.s. ...

Novácky jarmok bez dažďa

Spočiatku to tak nevyzeralo, pretože v sobotu ráno sa počasie rozhodlo organizátorov potrápiť. Pršalo, ba až lialo. Našťastie sa neskôr ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

23.11.2015 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

8

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
04.11.2015
08.09.2015
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 16.11.2015
Sociálna a zdravotná komisia 04.11.2015
Komisia športu 04.11.2015
archív zasadnutí komisií