Nováky aktuálne
Verejná vyhláška - oznámenie

28.06.2016 Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu

27.06.2016 Oznamujeme Vám, že v dňoch 01.07., 07.07.-08.07., 14.07.-15.07. a 21.07. - 22.07.,24.03. a 28.07. -29.07.2016 bude v priestoroch objektu ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

13.06.2016 Mesto Nováky má zámer prenajať tieto nebytové priestory nachádzajúce sa na ul. Matice Slovnskej v Novákoch, k.ú. Nováky, LV č. ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

10.06.2016 Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: parc. reg. C KN č. 1729/46 - zastavané plochy a nádvoria o výmere ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

10.06.2016 Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: parc. reg. C KN č. 1563/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

10.06.2016 Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: diely 43 a 44 o celkovej výmere 18 m2 z prc. E-KN č. ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

10.06.2016 Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: parcely reg. C-KN evidované v liste vlastníctva č. 4759, k.ú. Nováky a parcely ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
23.06.2016
08.06.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.06.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.06.2016
Komisia športu 02.06.2016
archív zasadnutí komisií