Nováky aktuálne
Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza

14.02.2017 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona ...

Návrh VZN

13.02.2017 Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a VZN pri prenájme a financovaní FŠ sú uvedené v prílohe. ...

Pozvánka na prezentáciu - Koncepcia rozvoja Mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky

10.02.2017 Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta RNDr. Danielom Danišom, si Vás týmto dovoľuje pozvať na prezentáciu „Koncepcia rozvoja Mesta Nováky ...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10.02.2017 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ...

Obchodná verejná súťaž

10.02.2017 Obchodná verejná súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR ...

Zisťovanie HFCS

10.02.2017 Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017.Projekt je ...

Cyklotrasa Nováky

08.02.2017 Predmet súťaže: Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie a projektová dokumentácia pre územnné rozhodnutie na vybudovanie cyklistickej trasy "Cyklotrasa Hornonitrianske bane ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

27.02.2017 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
01.02.2017
30.11.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 24.01.2017
Komisia športu 16.01.2017
archív zasadnutí komisií