Nováky aktuálne
Výzva na podávanie ponúk v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2016

27.04.2016 Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor sa nachádza na prízemí objektu súp. č. 125, na Nám. SNP (účko), 972 71 Nováky, ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu

25.04.2016 Vojenský útvar Martin, pracovisko Nováky oznamuje, že v dňoch 3.5.-6.5., 10.5.-13.5., 17.5.-20.5., 24.5.-27.5. a 31.5.2016 bude v priestoroch objektu „Duklianskych ...

Výzva na spoluprácu

24.04.2016 Vážení spoluobčania, Mesto Nováky si Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu pri zriadení stálej expozície o histórii a súčasnosti mesta Nováky. ...

Plnenie úlohy z Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13.12.2011

21.04.2016 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Oznámenie

19.04.2016 V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Verejná vyhláška

19.04.2016 Výkup farebných kovov VANESA, prevádzka Nováky ...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

08.04.2016 Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
06.05.2016 18:00 Mestské zastupiteľstvo zo dňa 25. apríla 2016 - premiéra
07.05.2016 18:00 Mestské zastupiteľstvo zo dňa 25. apríla 2016 - repríza
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

27.06.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
08.06.2016
25.04.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia športu 11.04.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.04.2016
Komisia športu 31.03.2016
archív zasadnutí komisií