Dnes je: 24. 05. 2015

Meniny má / je sviatok: Ela

Aktuálne z Novák

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Mesto Nováky má zámer predať nehnuteľný majetok: ako časť z parcely EKN č. 50 (ostatné plochy o výmere 685m2, vedenú na liste vlastníctva č. 3070, k.ú. Nováky.)

Zverejnené: 07.05.2015

Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 04/2015

Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor pozostávajúci z piatich miestností nachádzajúci sa v suteréne so samostatným vchodom objektu súp. č. 9 (priestory Hotela Gastra)

Zverejnené: 29.04.2015

Mapa mesta

Foto z fotogalérie

All rights reserved © 2007 - 2015
WebCreative.info & Mesto Nováky
WebMaster: webmaster@novaky.sk
Mestský úrad Nováky
Nám.SNP 349/10
972 71 Nováky
Sekretariát: +421 46 512 15 12
Primátor: +421 46 512 15 11
Primátor: +421 46 546 12 34
Prednosta: +421 46 512 15 13
Odd. vnút. správy,školstva
a soc. vecí: +421 46 512 15 14
ekonom. odd.: +421 46 512 15 15
odd. výstavby: +421 46 512 15 28
mestská polícia: +421 46 5461118
mobil: 0905571118