Nováky aktuálne
Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

23.02.2017 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Výzva na podávanie ponúk nájomného

23.02.2017 ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti

23.02.2017 Oznamujeme Vám, že v dňoch 2-3., 9-10., 14-17., 23-24., 30-31.3. 2017 bude v priestoroch objetku "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina" ...

Prepravná služba-sociálny taxík

23.02.2017 Vážení občania,Mesto Nováky v zmysle plnenia opatrení Komunitného plánu sociálnych služieb vyhlasuje pre občanov s trvalým pobytom v Meste Nováky ...

Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza

14.02.2017 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) a § 17 ods. 3 zákona ...

Návrh VZN

13.02.2017 Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a VZN pri prenájme a financovaní FŠ sú uvedené v prílohe. ...

Pozvánka na prezentáciu - Koncepcia rozvoja Mesta Nováky v oblasti tepelnej energetiky

10.02.2017 Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta RNDr. Danielom Danišom, si Vás týmto dovoľuje pozvať na prezentáciu „Koncepcia rozvoja Mesta Nováky ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

27.02.2017 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

18

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
01.02.2017
30.11.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 24.01.2017
Komisia športu 16.01.2017
archív zasadnutí komisií