Nováky aktuálne
Chcete pracovať v SBS?

27.07.2016 Súkromná bezpečnostná služba - MTM, spol. s r.o. Partizánske v akreditovanom zariadení vykonáva školenia odbornej spôsobilosti k získaniu a obnoveniu ...

Zisťovanie štatistického úradu

25.07.2016 Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES 2016), ktoré v tomto roku ...

Novela trestného zákona

19.07.2016 Od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť novela Trestného zákona, ktorá zavádza podľa §219a trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla ...

Oznámenie

18.07.2016 V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli PD Nováky

08.07.2016 Na základe listu od Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania zo dňa 13.06.20016 a ...

Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 08/2016

07.07.2016 Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 456, na ul. Andreja Hlinku (objekt Domu služieb) ...

PRÍVALOVÉ DAŽDE/NÁHLA BÚRKOVÁ ČINNOSŤ

30.06.2016 Prívalové dažde Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou sú v letnom období častým a bežným javom. Vo väčšine prípadov trvajú ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

26.09.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
07.09.2016
23.06.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia pre ochranu verejného záujmu 28.06.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.06.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.06.2016
archív zasadnutí komisií