VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2023

Predmet priameho nájmu:
Nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí objektu súp. č. 9, na ul. M. R. Štefánika (objekt Domu kultúry), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 411/1 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na prenájom je cca 22,35 m2.

Návrh cenovej ponuky v písomnej forme doručia navrhovatelia v zabezpečenej obálke so spätnou adresou v termíne do 07. 07. 2023 do 11.00 hod. (vrátane) na adresu: Mesto Nováky, Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne MsÚ Nováky
v zalepenej obálke s označením "PRIAMY NÁJOM č. 01/2023 – NEOTVÁRAŤ"21.06.2023
výzva na predkladanie ponúk
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA