Nováky aktuálne
Verejná vyhláška – začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

03.05.2016 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK) ...

Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom

03.05.2016 predĺženie termínu na prevzatie rozhodnutí na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a ...

Výzva na podávanie ponúk v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2016

27.04.2016 Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor sa nachádza na prízemí objektu súp. č. 125, na Nám. SNP (účko), 972 71 Nováky, ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu

25.04.2016 Vojenský útvar Martin, pracovisko Nováky oznamuje, že v dňoch 3.5.-6.5., 10.5.-13.5., 17.5.-20.5., 24.5.-27.5. a 31.5.2016 bude v priestoroch objektu „Duklianskych ...

Výzva na spoluprácu

24.04.2016 Vážení spoluobčania, Mesto Nováky si Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu pri zriadení stálej expozície o histórii a súčasnosti mesta Nováky. ...

Plnenie úlohy z Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13.12.2011

21.04.2016 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

Oznámenie

19.04.2016 V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
06.05.2016 18:00 Mestské zastupiteľstvo zo dňa 25. apríla 2016 - premiéra
07.05.2016 18:00 Mestské zastupiteľstvo zo dňa 25. apríla 2016 - repríza
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

27.06.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
08.06.2016
25.04.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 12.05.2016
Komisia športu 11.04.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 01.04.2016
archív zasadnutí komisií