Verejná vyhláška- kolaudačné rozhodnutie

kolaudačné rozhodnutie

Mesto Nováky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov v spojení s § 27 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po preskúmaní návrhu a na základe výsledku ústneho jednania spojeného s miestnym šetrením, ktoré sa konalo dňa 5. 11. 2019 podľa § 82 ods. l stavebného zákona, a vyhl. č. 453/2000 Z. z. rozhodol o povolení stavby.

 23.03.2020