Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac december 2021 a január 2022

Oznamujem Vám, že v dňoch 2.-3.12.2021, 9.-10.12.2021, 16.12.2021 a 27.-28.1.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021.22.11.2021
Projekt Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesto Nováky
FOTO: Projekt Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesto Nováky
V októbri 2019 Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení SIEA ako poskytovateľom uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s prijímateľom Mesto Nováky v projekte pod názvom Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie Mesto Nováky. Výška nenávratného finančného príspevku je maximálne v sume 17 556,- Eur pri celkových ...
Zverejnené: 30.01.2020
Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole Nováky
FOTO: Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole Nováky
Stredná odborná škola Nováky vás pozýva naDeň otvorených dveríRok sa s rokom stretol a my opäť otvoríme dvere našej školy všetkým deviatakom z blízkeho aj vzdialeného okolia.Dňa 29. 01. 2020  sa učitelia aj ...
Zverejnené: 20.01.2020
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Január 2020
Oznamujeme Vám, že v dňoch 16.-17.01., 23.-24.01., 30.-31.1. 2020   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 07.01.2020
Oznámenie o začatí územného konania-verejná vyhláška
Navrhovatelia spoločnosť VAŠA, s.r.o., ul. A.Hlinku 86, Nováky podali dňa 9.12.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " Dopravné napojenie priemyselného areálu v k.ú. ...
Zverejnené: 19.12.2019
Rozhodnutie- " Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne, a.s. pre potreby mestského úradu v Prievidzi – prístavba výťahu “
Žiadatelia Mesto Prievidza, v zastúpení Mestským úradom Nám. Slobody 14, Prievidza podali dňa 17.10.2019 na Mesto Nováky ako určený stavebný úrad Okresným odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín podľa § 119 odst.3 v spojení s § 117 odst.1 ...
Zverejnené: 09.12.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Február 2020
Oznamujeme Vám, že v dňoch 07. 02. 2020, 14. 02.2020, 20.-21.2. 2020 a 27. 02. 2020  bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 24.01.2020
KURZ PRÁCE S POČÍTAČOM A INTERNETOM PRE VŠETKÝCH ZADARMO
FOTO: KURZ PRÁCE S POČÍTAČOM A INTERNETOM PRE VŠETKÝCH ZADARMO
Pár miest je ešte stále voľných! Kto má chuť sa na začiatku nového roka vzdelávať v téme počítačových zručností?!  Dva kurzy práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti sa budú konať v Prievidzi.  Záujemcovia sa naučia ...
Zverejnené: 10.01.2020
Oznámenie k dani z nehnuteľností
Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2020 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, ...
Zverejnené: 02.01.2020
Žiaci základných škôl objavovali čaro chémie v SOŠ Nováky
FOTO: Žiaci základných škôl objavovali čaro chémie v SOŠ Nováky
V dňoch od 5. do 11. decembra 2019  v rámci projektu  spolupráce SŠ a ZŠ "Otvorené laboratórium"  privítala  Stredná odborná škola v Novákoch žiakov a učiteľov základných škôl.  Počas týždňa netradičného zážitkového vzdelávania chémie navštívilo priestory chemických laboratórií  v SOŠ ...
Zverejnené: 17.12.2019
Rozhodnutie - zastavenie konania
Dňa 07.12.2018 podala spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., (HBP, a.s.), na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, žiadosť o rozhodnutie podľa § 43 ods. 7 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o ...
Zverejnené: 04.12.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA