Verejná vyhláška - program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Koš 2021 – 2030

Verejná vyhláška

      V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zaslal Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza ako dotknutej obci oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Koš 2021 - 2030" (ďalej len oznámenie) spolu s návrhom strategického dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Koš 2021 – 2030" (ďalej len návrh strategického dokumentu)  od obstarávateľa : obec Koš.

      Mesto Nováky v súlade s ustanovením uvedeného zákona oznamuje, že  do oznámenia ako aj do návrhu strategického dokumentu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Novákoch, odd. výstavby a rozvoja mesta po telefonickom dohovore na telefónnom čísle : 0940 636 398 a taktiež sú oba dokumenty zverejnené na webovej stránke mesta Nováky.

     Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie,                G. Švéniho 3H, 971 01  Prievidza.

Oznámenie spolu s návrhom startegického dokumentu je zverejnené na internetovej adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-kos-2021-203025.03.2021