Žiadosť o zmenu č. 5 integrovaného povolenia prevádzky

Úplný dokument na stiahnutie
Výroba propylénoxidu, výroba polyeterpolyolov, výroba amínov - podľa zákona NR SR č. 39/2013Z.z. o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

30.11.2015