Obchodná verejné súťaž - Rekonštrukcia ulice Kukučínovej

Názov predmetu súťaže: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu ulice Kukučínovej na úrovni realizačného projektu vrátane inžinieringu.

23.03.2016
Zmluva o dielo
Úplné znenie na stiahnutie
Obchodná verejná súťaž
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyzývame uchádzačov na predloženie ponúk na zákazku: Realizácia stavebných prác diela "Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra". ...
Zverejnené: 27.03.2017
Obchodná verejná súťaž
Obchodná verejná súťaž podľa § 9 ods. 2 písm. a), b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 281 až 288 zák. ...
Zverejnené: 10.02.2017
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy v meste Nováky“ ...
Zverejnené: 22.11.2016
Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru
Predmet zákazky: Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru. Predmetom zákazky je cenová ponuka uchádzača na dodávku osobného motorového vozidla podľa priloženej špecifikácie k výzve a predloženie nezáväzného návrhu financovania kúpy osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru vo forme mesačných ...
Zverejnené: 23.09.2016
Obchodná verejné súťaž - Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra
Názov predmetu súťaže: Projektová dokumentácia na rekonštrukciu lávky ponad rieku Nitra vrátane diagnostiky, sanácie a odvodnenia v stupni realizačného projektu ...
Zverejnené: 02.03.2016
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA