Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru

Predmet zákazky: Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru.
Predmetom zákazky je cenová ponuka uchádzača na dodávku osobného motorového vozidla podľa priloženej špecifikácie k výzve a predloženie nezáväzného návrhu financovania kúpy osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru vo forme mesačných splátok, akontácia 20 % a splátky na 60 mesiacov ako aj komplexné poistenie na mesačné splátky (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie finančnej straty, VWFS asistent, poistenie čelného skla, poistenie pneumatík, poistenia náhradného vozidla, úrazové poistenie vodiča pre prípad smrti). Opis predmetu viď. Príloha č. 1.

23.09.2016
Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky Fabia
Úplné znenie výzvy
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky.
Výzva na predloženie cenových ponúk podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku "Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom v meste Nováky". ...
Zverejnené: 26.03.2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekonštrukcia ul.Trenčianskej -napojenie z ulice Duklianskej
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej. ...
Zverejnené: 25.09.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia telocvične - zákazka zrušená 05. 08. 2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na Ul. J.C. Hronského, Nováky ...
Zverejnené: 24.07.2019
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Mesto Nováky v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmtov y ...
Zverejnené: 03.06.2019
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou - „REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY PRE ŠTADIÓN FK ISKRA NOVÁKY“
Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v spolupráci s termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania a montáže na mieste určenia vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom realizácie bude doplnenia tepelného zdroja v objekte FK Iskra ...
Zverejnené: 12.11.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA