Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

vyhlásenie súťaže

Mesto Nováky v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ust. §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto
v y h l a s u j eobchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na prevádzkovanie prenájom a servis káblovej distribučnej siete (KDS) v meste Nováky s kompletnou správou zákazníkov.03.06.2019