Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

zápisnica

Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového
priestoru č. 05/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky, o
najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú, a to do 5 rokov odo dňa
podpísania nájomnej zmluvy, na predmet priameho nájmu a to:
Nebytový priestor nachádzajúci sa na ulici Andreja Hlinku č. 456, 972 71 Nováky, postavený
na pare. reg. CKN č. 1445/2 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na
prenájom je 37,25 m2.24.07.2019