Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 907/2022 zo dňa 24.08.2022, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:
- časť z parc. reg. E-KN č. 183/2 (ostatná plocha o výmere 2 921 m2, vlastnícky evidovanej v k. ú. Nováky v prospech Mesta Nováky v LV 3070) nachádzajúcej sa na Nám. SNP v Novákoch, o výmere cca 19,46 m2, na ktorej je umiestnený predajný stánok, v prospech Hoan Nguyen Dinh, so sídlom 972 16 Pravenec, Poluvsie 179, IČO: 33 610 525, na obdobie 5 rokov za cenu 800,00 €/rok, z dôvodu pokračovania v nájomnom vzťahu za účelom prevádzkovania predajného stánku.

Dôvod zámeru prenechania majetku mesta do nájmu:
- pokračovanie v nájomnom vzťahu za účelom prevádzkovania predajného stánku. Spôsob zverejnenia: web stránka mesta Nováky www.novaky.sk, úradná tabuľa mesta Nováky.

Doba zverejnenia: 13.09.2022 –

V Novákoch dňa 09.09.2022

Ing. Dušan Šimka, v. r.
primátor mesta13.09.2022
Úlné znenie zámeru
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA