Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2021

Mesto  Nováky
podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky

VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2021

A) Predmet priameho nájmu:
Nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí objektu súp. č. 456, na ul. Andreja Hlinku (objekt Domu služieb), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 1445/2 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na prenájom je cca 132,49 m2.

B) Doba nájmu:
určitá, a to do 5 rokov odo dňa podpísania nájomnej zmluvy, v súlade so "Zásadami o hospodárení s majetkom mesta Nováky".
C) Cena nájmu:
Záujemca predloží návrh nájomného v € za mesiac za celý predmet nájmu uvedený v bode A).
V cene nájmu sú zahrnuté energie za uvedený priestor (elektrická energia, plyn a voda), ostatné poplatky spojené s nájmom nebytových priestorov už nie sú zahrnuté v cene nájmu.
D) Podmienky nájmu:
1. Priestor sa prenajíma v stave, tak ako sa nachádza v čase zverejnenia ponuky a nájomca si ho pre svoju potrebu, po dohode a so súhlasom prenajímateľa upraví na vlastné náklady.
2. Nájomné bude splatné v pravidelných mesačných splátkach vo výške 1/12 dohodnutého ročného nájomného za užívanie predmetu nájmu najneskôr do 15. dňa bežného mesiaca bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa.
3. Priestor bude k dispozícii ihneď.
E) Termín predkladania cenovej ponuky:
1. Návrh cenovej ponuky v písomnej forme doručia navrhovatelia v zabezpečenej obálke so spätnou adresou v termíne do 12.11.2021 do 1100 hod. (vrátane) na adresu: Mesto Nováky, Mestský úrad Nováky, Nám SNP 349/10, 972 71 Nováky, doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne MsÚ Nováky v zalepenej obálke s označením "PRIAMY NÁJOM č. 02/2021 NEOTVÁRAŤ"

F) Podmienky predkladania cenových ponúk:
Cenová ponuka sa podáva v písomnej forme vyhotovená v slovenskom jazyku. Záujemca o nehnuteľnosť môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Prihláška do priameho nájmu musí byť podpísaná predkladateľom ponuky.
Ponuka musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu viď príloha č. 1
2. Podnikateľský zámer a navrhované formy funkčného využitia nebytového priestoru, pri dodržaní týchto obmedzení:
a) doklady o oprávnení podnikať nie staršie ako 3 mesiace
b) ponúkaná cena v € za mesiac za nájom nebytového priestoru uvedeného v bode A)
c) návrh prevádzkovej doby
d) stručná definícia podnikateľského zámeru a benefity
e) návrh riešenia na stavebné úpravy resp. iné úpravy pre daný typ prevádzky (podľa podnikateľského zámeru), ktoré je potrebné riešiť z pohľadu prenajímateľa rozsah prác (orientačný)
3. Čestné vyhlásenie záujemcu § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov viď príloha č. 2
4. Čestné vyhlásenie o záväzku voči mestu viď príloha č. 3
5. Súhlas so spracovaním osobných údajov viď príloha č. 4
Výberového konania sa nemôže zúčastniť subjekt, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, alebo má pohľadávky voči mestu, jeho organizáciám a zariadeniam!
G) Lehota na vyhlásenie priameho nájmu:
1) Výsledky vyhodnotenia priameho nájmu budú uverejnené na úradnej tabuli mesta v lehote do 15 dní odo dňa doručenia návrhov.
2) Víťazovi bude v lehote do 15 dní odo dňa doručenia návrhov priameho nájmu odoslaný list s oznámením o výsledku.
3) Vyhlasovateľ a víťaz uzatvoria nájomnú zmluvu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia víťazovi priameho nájmu. V prípade, že nájomná zmluva nebude víťazom priameho nájmu podpísaná v lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia víťazovi, platí domnienka, že víťaz priameho nájmu sa vzdal práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy.
H) Ďalšie podmienky priameho nájmu:
1) Ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia.
2) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca podá viac ponúk, všetky budú vyradené z procesu hodnotenia.
3) Obsah návrhu musí zodpovedať uverejneným podmienkam priameho nájmu.
4) Predloženú ponuku a zámer využitia je možné meniť, dopĺňať, alebo odvolať iba do termínu stanoveného na predkladanie ponúk záujemcov.
5) Záujemca sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom priameho nájmu.
6) Vyhodnotenie ponúk a zámerov účelu využitia priestoru záujemcov posúdi komisia.
7) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť priamy nájom ako neúspešný, alebo ho zrušiť.
8) Náklady záujemcov spojené s účasťou v priamom nájme sa nepriznávajú.
9) V prípade, ak s úspešným záujemcom, po ukončení priameho nájmu nebude uzavretá nájomná zmluva z dôvodu, že z jeho strany neboli dodržané podmienky priameho nájmu, alebo z iných dôvodov, na základe ktorých on spôsobil neuzavretie nájomnej zmluvy, je možnosť uzavretia zmluvy s ďalším záujemcom v poradí, ktoré určí komisia.
V prípade záujmu o bližšie informácie k zámeru priameho nájmu a obhliadku predmetu nájmu si záujemcovia môžu dohodnúť :
Meno a priezvisko: Ing. Lucia Podivinská Číslo telefónu: 046/5121 516 E--mail: lucia.podivinska@novaky.sk
Prílohy, ktoré sú súčasťou podmienok účasti v súťaži
Prílohy, ktoré sú súčasťou podmienok účasti v súťaži a sú súčasťou materiálov uverejnených vo vyhlsú súčasťou materiálov uverejnených vo vyhlásení ásení priameho nájmu nebytového priestoru č. 0priameho nájmu nebytového priestoru č. 02/20212/2021 na na www.novaky.sk a úradnej tabuli mesta.úradnej tabuli mesta.
Prílohy:
1. Označenie záujemcu –– viď príloha č. 1
2. Čestné vyhlásenie záujemcu –– viď príloha č. 2
3. Čestné vyhlásenie o záväzku voči mestu ––viď príloha č. 3
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov –– viď príloha č. 4

V Novákoch, dňa 28.10.202128.10.2021
Úplné znenie
VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 01/2023
Predmet priameho nájmu:Nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí objektu súp. č. 9, na ul. M. R. Štefánika (objekt Domu kultúry), 972 71 Nováky, postavený na parc. reg. CKN č. 411/1 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej ...
Zverejnené: 21.06.2023
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk konaného dňa 25. 05. 2022 o 10:00 h na Mestskom úrade Nováky.
Dňa 09.05.2022 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2022" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom ...
Zverejnené: 26.05.2022
Výzva na podávanie ponúk nájomného v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 01/2021
Mesto  Novákypodľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO ...
Zverejnené: 04.02.2021
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk- Priamy nájom nebytového priestoru č. 07/2019
Zverejnené: 28.11.2019
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Dňa 13. 06. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytovéhopriestoru č. 05/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznení neskorších predpisov a podľa čl. 9 Zásad o hospodárení s majetkom ...
Zverejnené: 24.07.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA