Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza

Úplne znenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
                                                               V y h l a s u j e
                            Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
                                v územnom obvode okresu Prievidza,
                              od 15. 06. 2018 o 06:00hod - do odvolania.18.06.2018