Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom

predĺženie termínu na prevzatie rozhodnutí na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné v dňoch:

od 03. 05. 2016 do 11. 05. 2016 ( vrátane ) – počas úradných hodín

Rozhodnutia si môžete prevziať na ekonomickom oddelení, 1. poschodie, číslo dverí 7 a následne uhradiť v pokladni mestského úradu.

Mesto Nováky pristúpilo k takémuto riešeniu z dôvodu úspory finančných prostriedkov na poštovné náklady a zároveň rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si môžu občania prevziať naraz. Pokiaľ občania túto možnosť nevyužijú, bude im rozhodnutie doručené obvyklým spôsobom.

03.05.2016