Pozvánka na zasadnutie MsZ Nováky dňa 22. novembra 2021 o 17,00hod.

Primátor mesta Nováky

Ing. Dušan Šimka

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12, ods. 1 o obecnom zriadení v platnom znení, zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva do obradnej siene Mestského úradu Nováky

na 22. novembra 2021 (pondelok) o 17,00 hod.

Program

  1. Otvorenie
  2. Informácia o poverení poslanca MsZ zastupovaním primátora mesta
  3. Oprávnenie primátora k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt vodozádržných opatrení – park v okolí kostola
  4. Aktualizácia uznesenia MsZ č. 648/2021 zo dňa 28.09.2021 a zrušenie uznesenia MsZ č. 649/2021 zo dňa 28.09.2021
  5. Zriadenie budúceho vecného bremena NN prípojka k elektrickej nabíjacej stanici pre elektrické autá TSK
  6. Záver

 

 

 

 

Materiál uvedú:

K bodu 2                                            primátor mesta                                  

K bodu 3, 4, 5                                    vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta

 

 

Zasadnutie je verejné za dodržania pandemických opatrení.

    

 16.11.2021
Pozvánka a program
Verejná vyhláška: O Z N Á M E N I E o začatí konania o začatí konania o zmene stavby pred jej ukončením a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania
Žiadatelia Mesto Prievidza v zastúpení Mestským úradom, Nám. Slobody 14, Prievidza podali dňa 17.10.2019 na Mesto Nováky ako určený stavebný úrad Okresným odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín podľa § 119 odst.3 v spojení s § ...
Zverejnené: 24.10.2019
Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 14. - 20. október 2019
Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska14.- 20. október 2019Pýtajme slovenské - každý deň!Každoročne  sa do Národných dní  "Pýtajme si slovenské" zapája viac ako milión občanov, preto aj mesto Nováky počas Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska žiada občanov ...
Zverejnené: 10.10.2019
Deň s mládežou
FOTO: Deň s mládežou
DEŇ S MLÁDEŽOU Dňa 27. septembra 2019 sa konal už 10. ročník podujatia "Deň s mládežou", ktorého organizátorom boli Mesto Prievidza a Centrum voľného času. Na námestí prezentovali svoje činnosti stredné školy, zamestnávatelia, mládežnícke organizácie a žiacke školské rady z regiónu Horná Nitra. ...
Zverejnené: 08.10.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 22.10.2019 od 07:30 do 14:30
Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyStredoslovenská distribučná, a.s. Vám oznamuje, že v dňa 22. októbra 2019 v čase od 07:30 h. do 14:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy ...
Zverejnené: 07.10.2019
Chovatelia ošípaných - upozornenie
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu afrického moru ošípaných v SR, žiada mestské a obecné úrady o zverejnenie informácie, že povinnosťou každého chovateľa aj jedného kusa ošípanej je byť registrovaný v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat ...
Zverejnené: 24.09.2019
Stavebné povolenie-Motorest Drago
Mesto Nováky ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : " Motorest Drago – prestavba a prístavba objektu, SO 02 Odstavné a parkovacie plochy ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky ...
Zverejnené: 22.10.2019
Oznámenie o čase a mieste prerokovania Programu starostlivosti o lesy
Oznamujeme Vám, že firma Euroforest, s.r.o. vypracovala návrh Programu starostlivostio lesy pre lesné pozemky nachádzajúce sa v Lesnom celku Kamenec pod Vtáčnikom v k. ú.Nováky.Vyhotoviteľ Programu starostlivosti o lesy je povinný prerokovať návrh Programustarostlivosti o lesy s obhospodarovateľmi pred jeho ...
Zverejnené: 09.10.2019
PRAKTIKUM MLADÝCH ENVIRONMENTALISTOV
FOTO: PRAKTIKUM MLADÝCH ENVIRONMENTALISTOV
PRAKTIKUM MLADÝCH ENVIRONMENTALISTOVV dňoch od 23. do 25.septembra 2019 žiaci 2.ročníka SOŠ v Novákoch vymenili školské lavice za netradičnú formu vyučovacieho procesu. V rámci projektu "Praktikum mladých environmentalistov" monitorovali životné prostredie v okolí školy. Mladí environmentalisti boli rozdelení do pracovných ...
Zverejnené: 08.10.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Október 2019
Oznamujeme Vám, že v dňoch 3.-4.10., 10.-11.10., 14.-16.10. , 23.-25.10. a 31. 10. 2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 26.09.2019
Výzva pre vlastníkov nehnuteľností na opílenie stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (ďalej HBP, a.s.), ako prevádzkovateľ miestnejsústavy na distribúciu elektrickej energie, vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebosprávcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností v intraviláne k.ú. Nováky, na ktorých sanachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe HBP, a.s. na ...
Zverejnené: 23.09.2019
Kabeltelsat s.r.o. - Informácie pre občanov
Spoločnosť Kabeltelsat informuje svojich zákazníkov káblovéj televízie, že Televízna ponuka bola rozšírená o ďalšie programy, a preto žiada všetkých zákazníkov o preladenie svojich televíznych prijímačov. Ak by ste mali problém s preladením neváhajte firmu kontaktovať na tel. čísle 0910145222.Tato služba ...
Zverejnené: 10.10.2019
Kvalifikácia mužov na ME 2020 vo vodnom póle
FOTO: Kvalifikácia mužov na ME 2020 vo vodnom póle
Klub vodného póla Nováky pozýva priaznivcov športu na športovú udalosť roka.V Národnom centre vodného póla sa od piatku 11. 10. 2019  do nedele 13. 10. 2019 uskutoční kvalifikačný turnaj mužov o postup na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať v ...
Zverejnené: 08.10.2019
VÝBEROVÉ SÚSTREDENIE PRED GRAND PRIX CHIMIQUE V SOŠ NOVÁKY
FOTO: VÝBEROVÉ SÚSTREDENIE PRED GRAND PRIX CHIMIQUE V SOŠ NOVÁKY
VÝBEROVÉ SÚSTREDENIE PRED GRAND PRIX CHIMIQUE V SOŠ NOVÁKY          V dňoch od 30.septembra do 3.októbra 2019 sa konalo v SOŠ Nováky v poradí už druhé výberové sústredenie pred medzinárodnou súťažou GRAND PRIX CHIMIQUE, ktorá sa uskutoční v mesiaci október 2019 v Debrecene.       ...
Zverejnené: 08.10.2019
Výzva na doplnenie žiadosti, prerušenie vodoprávneho konania_R O Z H O D N U T I E
Zverejnené: 26.09.2019
Novácky jarmok 2019
FOTO: Novácky jarmok 2019
Záujemcom o účasť na tohtoročnom Nováckom jarmoku oznamujeme, že sa uskutoční v termíne 15. – 16. novembra 2019. Prihlášky môžete posielať poštou, alebo emailom na adresu: kultura@novaky.sk, príp. peter.paulik@novaky.sk. Informácie o podmienkach a obsadenosti Vám poskytneme na tel. čísle 0918 ...
Zverejnené: 09.09.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 24.06.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA